Veckans aktie är ett inslag på bloggen och i facebookgruppen Investeringsguiden där vi vill öka medvetenheten kring olika börsnoterade företag, väcka och öka intresset för aktier samt få tillfälle att diskutera aktier med andra. Inlägget innehåller annonslänk.

Till aktien Skanska!

Vi uppfyller en önskan i gruppen Investeringsguiden denna vecka om att följa upp Peab med dess konkurrent Skanska. Se det som en möjlighet att jämföra bolagens siffror och fundera över vilket du tycker ser ut att kunna prestera bäst framöver, både sett till aktien och till verksamheten.

Vad gör Skanska?

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. De fokuserar på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Skanskas verksamhet består av Byggverksamhet och Projektutveckling där Bostadsutveckling, Kommersiell fastighetsutveckling och, fram till och med 2018, Infrastrukturutveckling ingår. Genom att affärsenheterna inom dessa verksamhetsgrenar samverkar skapas både operativa och finansiella synergier, vilket leder till ett ökat värdeskapande.

 1. Byggverksamhet: Bygger och renoverar byggnader, infrastruktur och bostäder samt erbjuder anläggningsdrift och andra relaterade tjänster.
 2. Bostadsutveckling: Utvecklar nya bostadsprojekt, både för en- och flerfamiljshus som byggs av Byggverksamheten.
 3. Kommersiell fastighetsutveckling: Utvecklar kundanpassade kontorsbyggnader, shoppingcentra och logistikfastigheter som byggs av Byggverksamheten.
 4. Infrastrkturutveckling: Säkerställer och förvaltar värdet på Skanskas befintliga OPStillgångar (offentlig-privat samverkan).

Skanska är verksamma i 11 länder, se procentuell fördelning sett till omsättning i bild 1.

Skanska om de själva som investering:

 • gynnsamma globala trender (demografi och urbanisering)
 • en beprövad affärsmodell (bolaget har funnits och verkat i branschen länge)
 • attraktiv långsiktig totalavkastning

De senaste 5 åren har Skanskas omsättning (försäljning) nästan ökat varje år, dock marginellt. Rörelseresultatet har dock minskat från 2016-2018, se bild 2.

Under 2018 fick Skanska ny koncernchef, han skriver i årsredovisningen för 2018 att han tillsammans med hela koncernledningen fokuserat på tre mål: 1) Återställa lönsamheten inom Byggverksamheten. 2) Maximera potentialen i våra framgångsrika verksamhetsgrenar Kommersiell fastighetsutveckling och Bostadsutveckling. 3) Skapa ett mer effektivt och produktivt Skanska som helhet.

Några intressanta nyckeltal:

 • Rörelsemarginal: 3,3 % (0,7 % för byggnadsverksamheten där de har ett mål på 3,5%)
 • Räntabilitet på eget kapital: 14,1% (nettovinst/eget kapital, talar om hur stor vinsten är i förhållande till aktieägarnas kapital, det visar hur lönsam en investering är för en aktieägare)
 • Soliditet: 25,2 % (eget kapital/totalt kapital, visar på finansiell stabilitet)
 • Nettoskuldsättningsgrad: -0,1 (skulder/eget kapital, visar på hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet)
 • En utdelning om 6 kr föreslås i årsredovisningen för 2018. Skanskas utdelningspolicy är att dela ut 40–70 procent av årets resultat till aktieägarna, förutsatt att bolagets finansiella situation i sin helhet är stabil och tillfredställande.
 • P/E tal: 15 enligt Nordnets hemsida 27/1.

Skanska om hur de ser på hållbarhet:

Skanska stödjer FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa mål har en nära koppling till koncernens fokusområden inom hållbarhet: Arbetsmiljö och hälsa, Etik, Grönt byggande, Samhällsinvesteringar samt Mångfald och inkludering.

Till aktien!

Informationen är hämtat från Skanskas årsredovisning 2018. Inlägget är inte en köprekommendation utan endast till för att öka kunskapen kring börsen. Investeringar kan gå upp och ner i värde och det är inte säkert du får tillbaka ditt investerade kapital.